Rada slovenských vedeckých spoločností

Združenie vedeckých spoločností v Slovenskej republike

Úvod

Rada slovenských vedeckých spoločností združuje vedecké spoločnosti v SR.

V súčasnosti má 52 členských spoločností, asociácií, či združení.

Sídlom Rady slovenských vedeckých spoločností je Bratislava.

Koordinuje a všestranne podporuje činnosť vedeckých spoločností a napomáha ich optimálnemu rozvoju.

Zabezpečuje spracovanie materiálov na rokovanie orgánov SAV o otázkach, ktoré sa týkajú vedeckých spoločností.

Aktuality

 

Vedy o Zemi a vesmíre

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Technické vedy

Lekárske vedy

Biologické a chemické vedy

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Vedy o dejinách

Vedy o človeku a spoločnosti

 

 

Bankové spojenie

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0061 8034
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Výkonný výbor

 

1. oddelenie (Vedy o Zemi a vesmíre, Matematicko-fyzikálne vedy, Technické vedy)

prof. Ing. Július Cirák, CSc. (Slovenská fyzikálna spoločnosť)

RNDr. Ladislav Hric, CSc. (Slovenská astronomická spoločnosť)

 

2. oddelenie (Lekárske vedy,  Biologické a chemické vedy, Poľnohospodárske a veterinárne vedy)

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy)

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (Slovenská chemická spoločnosť) – predseda RSVS

 

3. oddelenie (Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti, Vedy o kultúre a umení)

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol, PhD. (Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku) – podpredseda RSVS

Mgr. Andrea Javorská, PhD. (Slovenské filozofické združenie) – hospodárka RSVS

 

Komisia SAV:

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

 

Revízna komisia:

doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc. (Slovenská fyzikálna spoločnosť)

doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. (Jednota slovenských matematikov a fyzikov)

 

Web:

RNDr. Michal Procházka, PhD. (prochazkovci.sk)

 

Náhradník VV:

prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (Slovenská archeologická spoločnosť)

 

 

Dokumenty

Stanovy RSVS (samostatná stránka)Stanovy RSVS (pdf)

Zmluva o spolupráci s BTB

Brožúra Vedecké spoločnosti na Slovensku v roku 2013 (15. mája 2013)

Dotazník „Údaje o činnosti vedeckej spoločnosti za rok 2011“.

Berlínska deklarácia o otvorenom prístupe k poznatkom vo vede a humanitných odboroch

Plán S – Urýchlenie prechodu na plný a okamžitý otvorený prístup k vedeckým výsledkom

 

Prednášky

Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 – 2014 (prof.  Mgr. Ladislav Macháček, CSc.)

Osobitosti a poslanie vedeckých spoločností (prof.  Mgr. Ladislav Macháček, CSc.)

Popularizácia vedy – nevyhnutnosť, či luxus? (RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.)

Dobrovoľníctvo na Slovensku (prof.  Mgr. Ladislav Macháček, CSc.)

RVS IYC 2011

INGO

 

 

Zápisnice a správy

Zápisnica zo zasadnutia Výboru RSVS (20. marca 2015)
Zápisnica zo zasadnutia Výboru RSVS (21. mája 2015)
Zápisnica z konferencie RSVS pri SAV „Úloha vedeckých spoločností v období organizačných zmien SAV“ (21. júna 2015)
Správa o činnosti Výkonného výboru RSVS v roku 2014 (14. novembra 2014)
Program konferencie „10 rokov v Európskej únii“ a Valného zhromaždenia RSVS za rok 2013 (28. mája 2014)
Zápisnica z Valného zhromaždenia RSVS za rok 2013
Správa o činnosti RSVS za volebné obdobie 2011 – 2014
Správa revíznej komisie pre Valné zhromaždenie RSVS za rok 2013
Uznesenie Valného zhromaždenia RSVS za rok 2013
Správa predsedu o činnosti RSVS za rok 2011 (23. mája 2012)
Zápisnica z Valného zhromaždenia RSVS (23. mája 2012 o 13.30h)
Správa revíznej komisie pre mimoriadne Valné zhromaždenie RSVS (23. mája 2012)
Pozvánka na konferenciu „Vedecké spoločnosti a veda na Slovensku“ (7. mája 2012)
Zápisnica z rokovania Rady SVS (zo dňa 11.1.2012)

 

Dokumenty z rokov 2009 a 2010

Podmienky poskytnutia dotácie pre Vedecké spoločnosti pri SAV
Rozpočet na akcie 2010 – tlačivá
Spravodaj RSVS, Ročník XI, 2010, 3-4
Spravodaj RSVS, Ročník XI, 2010, 1-2
Príhovor predsedu RSVS na valnom zhromaždení 2010
Veda a vedecké spoločnosti v SR po roku 1989
Príhovor predsedu na Valnom zhromaždení RSVS 2009
Rozpočet na akcie 2009 – tlačivá
Zvýšenie zliav na nákup vedeckej literatúry vo VEDE
Zmluva o poskytovaní zliav medzi VEDOU, vydavateľstvom SAV a Radou slovenských vedeckých spoločností