Stanovy Rady slovenských vedeckých spoločností

Veda a vedecké bádanie patrí medzi vrcholné prejavy vzdelanostnej a kultúrnej úrovne spoločnosti. V záujme podpory vedy, jej optimálneho rozvoja a v záujme uplatnenia vedeckých poznatkov v oblasti výskumu, vzdelávania a v každodennej praxi sa vedeckí, výskumní, odborní a pedagogickí pracovníci združujú do vedeckých spoločností ako dobrovoľných mimovládnych občianskych združení. Na zabezpečenie spoločných záujmov vedeckých spoločností v oblasti vedeckej, hospodárskej, organizačnej a legislatívnej bola zriadená Rada slovenských vedeckých spoločností, ktorá sa riadi týmito stanovami:

Základné ustanovenia

Čl. 1

1. Rada slovenských vedeckých spoločností (ďalej Rada) združuje vedecké spoločnosti v Slovenskej republike, ktoré sú v Rade zastúpené svojimi predsedami alebo delegovanými zástupcami

2. Riadi sa zákonom o združovaní občanov

3. Sídlo Rady je na adrese: Štefánikova ulica 49, 814 38 Bratislava 1

Poslanie a hlavné úlohy Rady

Čl. 2

1. Poslaním Rady je napomáhať optimálnemu rozvoju vedy ako významnej zložky kultúrnych hodnôt tak, že:

a/ koordinuje a všestranne podporuje vedeckú a vedeckovýchovnú činnosť vedeckých spoločností a napomáha ich optimálnemu rozvoju,

b/ vyjadruje a obhajuje spoločné záujmy vedeckých spoločností, podporuje ich vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností pri rešpektovaní ich samostatnosti,

c/ spolu s vedeckými spoločnosťami analyzuje rozvoj a zameranie jednotlivých vedných odborov a predkladá návrhy a podnety, týkajúce sa rozvoja vedy a výskumu v SR príslušným vládnym a mimovládnym inštitúciám,

d/ reprezentuje vedecké spoločnosti a presadzuje ich spoločné záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a ďalšími inštitúciami, ktoré podporujú, využívajú alebo kontrolujú činnosť vedeckých spoločností,

e/ organizuje konferencie, školenia a iné podujatia zamerané na rozvoj vedy.

2. Rada riadi, koordinuje, prípadne zabezpečuje spracovanie podkladov a materiálov na rokovanie orgánov SAV o otázkach, ktoré sa týkajú vedeckých spoločností. Pre zabezpečenie tejto činnosti môže

a/ vyžadovať od jednotlivých spoločností podklady a informácie potrebné na svoju činnosť reprezentanta a koordinátora vedeckých spoločností voči SAV ako správcovi rozpočtovej kapitoly, prostredníctvom ktorej sa realizuje štátny príspevok a voči štátnym orgánom,

b/žiadať od orgánov a pracovísk SAV a od iných rezortov podklady a odborné stanoviská k spracovávaným materiálom.

3. Správy a návrhy Rady s príslušnými závermi majú charakter odporúčaní pre SAV, ako aj pre vedecké spoločnosti. O prijatí odporúčaní rozhodnú príslušné orgány týchto inštitúcií.

Členstvo

Čl. 3

1. O začlenení vedeckej spoločnosti do Rady rozhoduje výkonný výbor Rady na základe písomnej žiadosti výboru vedeckej spoločnosti. Základným kritériom je vedecký a vedeckovýchovný charakter činnosti spoločnosti.

2. Prijatie spoločnosti za člena Rady sa oznamuje SAV ako správcovi rozpočtovej kapitoly.

3. Člen Rady môže písomne poveriť účasťou na rokovaní orgánov rady svojho zástupcu.

4. Člen Rady má prostredníctvom svojho zástupcu v Rade právo:

a/ voliť a byť volený do orgánov Rady,

b/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na valnom zhromaždení Rady.

5. Povinnosťou člena Rady je:

a/ pravidelne sa zúčastňovať na valných zhromaždeniach Rady,

b/ informovať o rozhodnutiach Rady svoju členskú základňu,

c/ pomáhať pri plnení poslania Rady a platiť členské príspevky.

6. Členstvo zaniká z dôvodu neplnenia členských povinností, alebo doručením písomného oznámenia člena o vystúpení z Rady.

Orgány Rady

Čl. 4

1. Orgány Rady sú:

a/ valné zhromaždenie,

b/ výkonný výbor,

c/ predseda a podpredseda,

d/ revízna komisia.

Valné zhromaždenie

Čl. 5

1. Valné zhromaždenie, ktoré je zložené z predsedov vedeckých spoločností, alebo delegovaných zástupcov, je najvyšším orgánom Rady. Rokuje a rozhoduje o zásadných odborných a organizačných otázkach týkajúcich sa činnosti Rady, najmä:

a/ schvaľuje stanovy,

b/ prerokúva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Rady,

c/ volí výkonný výbor a revíznu komisiu,

d/ udeľuje absolutórium odstupujúcemu výkonnému výboru.

2. Valné zhromaždenie sa koná podľa potreby, najmenej raz ročne. Predseda je povinný zvolať valné zhromaždenie na žiadosť najmenej 1/3 členov Rady. Oznámenie o valnom zhromaždení musí byť doručené členom najmenej 14 dní pred jeho konaním.

3. Valné zhromaždenie riadi predseda, prípadne ním poverený zástupca.

4. Valné zhromaždenie sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov

5. Za uznesenie valného zhromaždenia sa považuje návrh, pre ktorý hlasovala väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Rady.

Výkonný výbor

Čl. 6

1. Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť Rady výkonný výbor.

2. Výkonný výbor má párny počet členov (spravidla po dvoch) z troch základných oblastí vied:

a/ vied o neživej prírode,

b/ vied o živej prírode a vied chemických,

c/ spoločenských vied.

3. Funkčné obdobie výkonného výboru je trojročné.

4. Výkonný výbor sa volí na valnom zhromaždení tajným hlasovaním z členov Rady. Voľby sa konajú samostatne podľa jednotlivých oddelení vied.

5. Členovia výkonného výboru sa za jednotlivé oblasti vied určia podľa poradia získaných hlasov.

6. Výkonný výbor si zo svojho stredu volí tajným hlasovaním predsedu a podpredsedu Rady.

7. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však 4 x za rok. Zvoláva ho predseda Rady.

8. Výkonný výbor

a/ spolupracuje s príslušnými organmi SAV pri vytváraní vhodných podmienok pre vzájomnú spoluprácu s organizáciami SAV pri napĺňaní poslania vedeckých spoločností, prerokúva návrhy využitia finančných príspevkov zo SAV a rozhoduje o ich primeranom rozdelení vedeckým spoločnostiam,

b/ zabezpečuje dodržiavanie podmienok poskytovania príspevkov vedeckým spoločnostiam stanovených všeobecne záväznými predpismi,

c/ podáva valnému zhromaždeniu správu o činnosti a o hospodárení,

d/ prijíma nových členov, ruší členstvo a vedie databázu členov.

Predseda a podpredseda

Čl. 7

1. Predseda je štatutárnym zástupcom Rady, riadi jej činnosť a koná v jej mene.

2. Predseda plní ďalej tieto úlohy:

a/ zvoláva zasadnutia výkonného výboru a valné zhromaždenie,

b/ informuje Radu o rozdelení príspevkov SAV jednotlivým vedeckým spoločnostiam a Rade s prihliadnutím na spoločenský význam a výsledky práce jednotlivých spoločností,

3. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

Revízna komisia

Čl. 8

1. Revíznu komisiu volí valné zhromaždenie.

2. Revízna komisia má 3 členov, po jednom z každej oblasti vied. Zo svojho stredu si volí predsedu.

3. Člen revíznej komisie nemôže zastávať funkciu vo výkonnom výbore.

4. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie

a/ uznesení orgánov Rady,

b/ hospodárskych a právnych predpisov v činnosti Rady.

3. O výsledkoch kontroly informuje revízna komisia predsedu Rady a predseda revíznej komisie podáva správu o kontrole na valnom zhromaždení.

Sekretariát

Čl. 9

1. Výkonný výbor môže vytvoriť sekretariát pre zabezpečenie organizačnej, administratívnej

a hospodárskej činnosti Rady.

2. Činnosť sekretariátu riadi predseda Rady.

Finančné a organizačné zabezpečenie činnosti Rady

Čl. 10

1. Na zabezpečenie činnosti Rady slúžia:

a/ členské príspevky, ktorých výšku stanovuje valné zhromaždenie

b/ finančný príspevok zo SAV

b/ dary od fyzických a právnických osôb

c/ príjmy z vlastnej činnosti

d/ prostriedky získané z dotácií a grantov.

2. Na zabezpečenie rôznych úloh môže výkonný výbor zriaďovať pracovné komisie. Členmi komisie môžu byť aj nečlenovia Rady.

3. Výkonný výbor určí úlohy každej komisie a jej predsedu. Za plnenie úloh zodpovedá výkonnému výboru predseda komisie.

4. Na zrýchlenie výmeny informácií, zvýšenie kontaktov medzi vedeckými spoločnosťami a Radou, ako aj pre riešenie špecifických problémov spoločností s istým zameraním môže každý člen výkonného výboru, po prejednaní vo výkonnom výbore, podľa potreby zvolať a viesť čiastkovú koordinačnú komisiu zo zástupcov tých vedeckých spoločností, ktoré vo výkonnom výbore zastupuje. O činnosti komisie informuje výkonný výbor.

5. Za účelom organizačného zabezpečenia činnosti Rady môže predseda Rady po schválení výkonným výborom objednávať pre Radu hospodárske, poradné, expertízne a iné činnosti z prostriedkov Rady.

6. V hospodárskych a finančných veciach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Čl. 11

1. Návrh na zmenu stanov Rady musí byť v doslovnom znení doručený členom Rady aspoň dva týždne pred konaním príslušného valného zhromaždenia.

2. Návrh stanov je prijatý, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov valného zhromaždenia.

3. Rada zaniká ak sa na tom uznesie valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

4. O spôsobe majetkovej likvidácie Rady a eventuálnom nástupníctve rozhodne valné zhromaždenie.

Tieto stanovy boli schválené na valnom zhromaždení Rady slovenských vedeckých spoločností 

3. novembra 2011 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie.