Aktuality

Úloha vedeckých spoločností v období organizačných zmien SAV

12. júna 2015 sa uskutočnila konferencia Rady slovenských vedeckých spoločností pod názvom: Úloha vedeckých spoločností v období organizačných zmien SAV v spoločnej zasadačke Ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova ul. 19, 5. posch. s nasledovným programom:

1. Úvod, prezentácia

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie

3. Kontrola uznesení, Správa Revíznej komisie, Členská základňa

4. Návrhy na doplnenie VV a RK

5. Doplňujúce voľby VV a RK

6. Príprava Jesenného konferencie RSVS

7. Prezentácia BTB, zmluva o spolupráci

8. Rozdelenie finančných prostriedkov spoločnostiam RSVS

9. Informácie zo SAV

10. Záver

Zápisnicu z konferencie si môžete prezrieť v sekcii Archív.

Spomienka – prof. Ladislav Macháček

S hlbokým zármutkom oznamujem, že nás vo veku 72 rokov navždy opustil náš kolega, priateľ a veľký vedecký odborník hlavne v oblasti mládeže, pán prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Posledná rozlúčka sa bude konať v stredu, 04.02.2015 o 12:30 hod. v bratislavskom krematóriu.

Veľká česť jeho pamiatke!

Rada slovenských vedeckých spoločností

Spomienka – Igor Túnyi

Po dlhej chorobe zomrel 9.12.2014 vo Fakultnej nemocnici v Bratislave predseda SFS, člen výkonneho výboru RSVS a náš dobrý priateľ Igor Túnyi.

Pred mesiacom, 13.novembra 2014 sa dožil 65 rokov.

Venujme mu tichú spomienku.

Výbor Rady slovenských vedeckých spoločností

Mladí vedeckí pracovníci a popularizácia vedy

Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže usporiadala v rámci 11. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatie pri príležitosti výročia 17. novebra 1989, pod názvom Veda a jej popularizácia, Nové výzvy pre mladú vedeckú elitu Slovenska.

V rámci programu generačnej obnovy vedeckých spoločností R SVS mali doktorandi ako aj mladí vedeckí pracovníci možnosť informovať odbornú verejnosť o najnovších výsledkoch svojho vedeckého výskumu, pričom ich vystúpenie posudzovala odborná komisia. Tá hodnotila okrem atraktívnosti výskumnej témy a jej sofistikovanej prezentácie aj zrozumiteľnosť jazykového prejavu, pohotovosť argumentácie v diskusii a dodržanie časového limitu. Tretie miesto získala Mgr. Karolína Kolesárová so štúdiou „Informační a komunikační technologie v žitovním stylu české společnosti“ s počtom bodov 435. Na druhom mieste sa zhodne umiestnili PhDr. Viera Žúborová, PhD. so štúdiou „Sila viditeľnosti v médiách“ a 450timi bodmi. Iba o bod menej získal Mgr. Miloš Gregor, PhD. s témou z oblasti hydrogeológie „Využitie genetických algoritmov pri riešení hydrogeologických problémov“. Prvé miesto získala s výskumom „Príprava a vlastnosti fluórovaných chinolónov“ Ing. Kristína Plevová, PhD., s celkovým počtom bodov 471 z maximálneho počtu 500 bodov.

V rámci programu vystúpil aj David Kocan z neziskovej organizácie AMAVET – Aliancia pre mládež, vedu a techniku. V rámci svoje prezentácie predstavil hlavné ciele a úspechy organizácie, ktorá je prvou a jedinou na Slovensku s medzinárodnými úspechmi žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Posledný príspevok uviedla RNDr. Mária Hricová Bartolomejová z Astronomickej spoločnosti pri SAV. Prítomných informovala o úspechoch slovenských žiakov a študentov v rámci astronomických olympiád a ich význam pre formovanie a napredovanie budúcich mladých vedcov.

Záverom konferencie bola diskusia vedená Mgr. Janou Mihálikovou, PhD. za účelom zistenia možností popularizácie a zatraktívnenia vedy predovšetkým pre mladých ľudí, spôsob ich angažovania a participácie v rôznych vedných oblastiach.

Mgr. Mária Gräffingerová
FSV UCM v Trnave

  

  

  

Pozvánka na konferenciu “Veda a jej popularizácia – Nové výzvy pre mladú vedeckú elitu Slovenska”

12. november 2014 (streda) od 9:00 do 15:00 hod. IUVENTA, Búdková cesta, Bratislava

Stiahnuť pozvánku (PDF)

Nové číslo bankového účtu

Od 4.7.2014 má Rada slovenských vedeckých spoločností nové číslo účtu:

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0061 8034
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

č.ú.: 2100618034 / 8330

Prosíme Vás, aby ste uhrádzali všetky ďalšie platby na tento nový účet!